Tytuł projektu: „Nowa era ćwiczeń w ciąży i po” – szkolenie dla instruktorów i trenerów różnych form aktywności fizycznej w zakresie zdalnego prowadzania ćwiczeń dla kobiet w ciąży i po porodzie 

Akronim: NEPPE: New Era of Pre- and Postnatal Exercise 

Podmiot realizujący projekt: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  

Koordynator projektu: dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS 

Czas realizacji: 1 maja 2021 – 31 sierpnia 2023  

Projekt dofinansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – NAWA w ramach programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia, z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej PO WER), III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. 

Kwota dofinansowania: 662 930,98 zł