W ramach zadań projektowych opracowaliśmy kwestionariusz ankiety do badania poziomu kompetencji specjalistów ćwiczeń w zakresie zdalnego prowadzenia zajęć dla kobiet w okresie okołoporodowym.  

Kwestionariusz obecnie składa się z następujących części: pierwsza oceniająca poziom wiedzy o aktywności fizycznej w ciąży i po porodzie, w tym przeciwwskazaniach względnych i bezwzględnych do ćwiczeń okołoporodowych. Ta część jest automatycznie oceniona przez system, dając respondentom natychmiastową informację zwrotną o ich poziomie wiedzy. Część druga dotyczy samooceny kompetencji zawodowych do prowadzenia ćwiczeń w ciąży i po porodzie oraz opinii o szkoleniu zawodowym. Część trzecia obejmuje opinie nt. kompetencji zawodowych do zdalnej realizacji ćwiczeń/programów aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży i po porodzie. Część czwarta obejmuje uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w obszarze ćwiczeń w ciąży i po porodzie. Cześć piąta to metryczka badanych, a także pytania dotyczące regulacji prawnych oraz barier w zakresie realizacji ćwiczeń okołoporodowych. Kwestionariusz został opracowany w języku angielskim i został przetłumaczony na języki amharski, chiński, chorwacki, grecki, hiszpański, litewski, polski i portugalski.

Wyniki badań posłużą m.in. do opracowywania lub aktualizacji programów edukacyjnych dla instruktorów i trenerów pracujących z kobietami w ciąży lub po porodzie. Posłużą również do opracowania materiałów informacyjno-edukacyjnych dla pracowników branży medycznej sprawujących opiekę położniczą, a także dla kobiet w ciąży i po porodzie oraz ich rodzin.  

Zapraszamy do uczestnictwa w badaniu

Link do kwestionariusza